بهار رحمتی

بهار رحمتی

بهار رحمتی، متولد 1367، کارشناس و کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی است.

کتاب های بهار رحمتی

توهم رشد


واقعیت