بث هنلی

بث هنلی

الیزابث بکر (بث) هنلی نمایش نامه نویس و بازیگر آمریکایی است. موضوع نوشته های او عموما در بارهٔ مسایل زنان و خانواده ها در ایالت های جنوبی آمریکا است. نمایش نامه های او مبنای بسیاری از اقتباس های سینمایی قرار گرفته است. او برای لحظات کمدی و جدی درهم پیچیده در نمایش نامه هایش شناخته شده است.

کتاب های بث هنلی

جنایت های دل