داون ام مک براید

داون ام مک براید

داون ام مک براید استاد روانشناسی در دانشگاه ایالتی ایلینوی است. او دکترای خود را در روانشناسی شناختی از دانشگاه کالیفرنیا، ایروین، در سال 1999 و مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس در سال 1991 به دست آورد.

کتاب های داون ام مک براید

روان شناسی شناختی