هلن پالمر

هلن پالمر

هلن پالمر نویسنده پرفروش پنج کتاب از جمله انیاگرام و مدیر مرکز مطالعات انیاگرام است. او در کالیفرنیا زندگی می کند.

کتاب های هلن پالمر

انیاگرام