تقی ترابی

تقی ترابی

تقي ترابي متولد سال 1333؛ اقتصاددان ایرانی می باشد.

کتاب های تقی ترابی

اقتصاد اطلاعات