نجمه نوذر

نجمه نوذر

نجمه نوذر متولد سال 1360، کارشناس ارشد طراحی سامانه‌های بانکی شرکت بهسازان ملت می باشد.

کتاب های نجمه نوذر

بانکداری شناختی