مارکو یانیستی

مارکو یانیستی

مارکو یانسیتی استاد دانشکده بازرگانی هاروارد است که علاقه اولیه تحقیقاتی او فناوری و استراتژی عملیات و مدیریت نوآوری است. او استاد مدیریت بازرگانی دیوید سارنوف، سرپرستی واحد مدیریت فناوری و عملیات، و ریاست ابتکار دیجیتال است. او همچنین رئیس هیئت مدیره Keystone Strategy است، یک شرکت مشاوره با تمرکز بر استراتژی، علوم داده و اقتصاد برای مشتریان فناوری.

کتاب های مارکو یانیستی