ادوارد جی هاچت

ادوارد جی هاچت

ادوارد جی. هاچت معاون پژوهشی و استاد دانشکده سیاست اجتماعی و مدیریت هلر است. او مسئول دفتر مدیریت تحقیقات، دفتر صدور مجوز فناوری، آزمایشگاه فاستر (که از حیوانات مورد استفاده در تحقیقات مراقبت می کند) و حسابداری برنامه حمایت شده است.

کتاب های ادوارد جی هاچت

مطالعات علم و فناوری