جودی وودبرن

جودی وودبرن

جودی وودبرن (Judith Woodburn)، مدیر تحریریه سابق دختر آمریکایی، در بیشتر دوران کاری خود برای دختران کتاب تولید کرده است.

کتاب های جودی وودبرن

چطور نگران نباشیم؟