نانسی هولیوک

نانسی هولیوک

نانسی هولیوک دو شغل داشته است. اولین مورد در شهر نیویورک بود و برای نیویورکر و یک مجله ادبی عجیب در مرکز شهر به نام ویگواگ کار می کرد. دومی زمانی آغاز شد که او به مدیسون، ویسکانسین نقل مکان کرد تا سردبیر مؤسس American Girl® باشد.

کتاب های نانسی هولیوک

ماجراها، شایعه ها و رازها


رفتار مناسب


چطور راز نگه دار باشیم؟


مدیریت پول


دختران و جدایی والدین