سوزان مردیت

سوزان مردیت

سوزان مردیت در مورد مدیریت انرژی جهانی، شخصی و سازمانی صحبت می کند و می نویسد. او بنیانگذار و مالک مشترک HumanExcel ، یک شرکت آموزشی سازمانی مستقر در آستین، تگزاس است.

کتاب های سوزان مردیت