فیلیپ شلدریک

فیلیپ شلدریک

فیلیپ شلدریک یک مورخ مذهبی و متکلم با دانش فلسفه و نظریه سیاسی است. کار اصلی او به عنوان یک محقق برجسته در زمینه معنویت بوده است.

کتاب های فیلیپ شلدریک

معنویت