جیمزپاتریک کانن

جیمزپاتریک کانن

جیمز پاتریک کانن یک تروتسکیست آمریکایی و از رهبران حزب کارگران سوسیالیست بود. او در 11 فوریه 1890 در روزدیل، کانزاس، فرزند مهاجران ایرلندی با اعتقادات قوی سوسیالیستی به دنیا آمد، در سال 1908 به حزب سوسیالیست آمریکا و در سال 1911 به سازمان کارگران صنعتی جهان پیوست.

کتاب های جیمزپاتریک کانن

مبارزه برای حزبی پرولتری


لنین و انقلاب اکتبر


محاکمه سوسیالیسم - جلد اول