اردلان شریعت

اردلان شریعت

 اردلان شریعت متولد سال 1364، دارای دکترای ورزش درمانی و حرکت درمانی از دانشگاه پوترا مالزی و پسادکتری بازتوانی عصبی از دانشگاه علوم پزشکی تهران- مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی می باشد.

کتاب های اردلان شریعت

ورزش های متناسب با شغل من


مربیگری تندرستی