صفر عبدالله

صفر عبدالله

من همشهری رودکی سمرقندی هستم؛ در روستایی در حوالی سمرقند در 30 دسامبر 1955 به دنیا آمدم. از کودکی در محیطی که مردم به زبان فارسی صحبت می‌کردند زندگی می‌کردم. حتی در سمرقند نه تنها تاجیک‌ها که زبان مادری‌شان فارسی است؛ بلکه خیلی از اقوام دیگر آمده بودند که مجبور بودند زبان مردم را یاد بگیرند، فارسی صحبت می‌کردند. بعدها من مدرسه را در شهر پنجکت در 46 کیلومتری سمرقند خواندم و در دانشگاه دولتی تاجیکستان ادامه تحصیل دادم.

کتاب های صفر عبدالله

نصیحت نامه


مرثیه خورشید


گرگ خاکستری