علی اصغر حسنی پاک

علی اصغر حسنی پاک

علی اصغر حسنی پاک متولد سال 1325، استاد پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های علی اصغر حسنی پاک