مجتبی یزدانی

مجتبی یزدانی

مجتبی یزدانی 24 سال پیش فعالیت مستمر خود را در عرضه مدیریت شهری آغاز کرد. در این سالها وی بیش ار 17 سال عهده دار سمت «شهردار» در مناطق مختلف تهران و شهرهای ایران بوده است. در این میان، نمیتوان سوابق مدیریتی وی در عرصه ورزش را نادیده گرفت وی از سال 1376 تاکنون در کسوت یک فعال ورزشی به عنوان «عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزشهای ناشنوایان»، «عضو هیئت رئیسه فدراسیون وشو»، «عضو هیئت رئیسه کنگ فو پرتوآ کشور»، «رئیس هیئت ورزشهای ناشنوایان کرمانشاه»، «مدیرعامل باشگاه ورزشی شهرداری کرمانشاه»، «رئیس هیئت فوتبال کارگران کرمانشاه» و «عضو هیئت امنای مجموعه ورزشی کارگران کرمانشاه»، مدیریت امور ورزشی را نیز تجربه کرده است. حاصل تجربه ها و پژوهشهای نویسنده در زمینه ورزش، تحریر و تدوین مجموعه حاضر بوده است. همچنین نویسنده، با نگارش کتابهایی چون: رویای لطیف شهر من (مجموعه یادداشتهایی در حوزه مدیریت شهری) و مدیریت ناحیه محور (درآمدی بر شیوه مدیریت در نواحی شهری) که توسط همین انتشارات به چاپ رسیده است، نگاه علمی به حوزه مدیریت شهری را نیز فراموش نکرده است.

کتاب های مجتبی یزدانی

کیفیت زندگی شهری


ورزش و مدیریت جهادی


محله گرایی


مدیریت ناحیه محو


ورزش شهروندی


رویای لطیف شهر من