امید بزرگ حداد

امید بزرگ حداد

دکتر امید بزرگ حداد (متولد سال 1353) استاد برجسته دانشگاه تهران است. علایق آموزشی و پژوهشی او شامل منابع آب، انرژی و تجزیه و تحلیل سیستم های زیست محیطی، مهندسی است.

کتاب های امید بزرگ حداد