محمد صفری

محمد صفری

محمد صفری (متولد سال 1332) استاد بازنشسته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران بوده است. وی دارای Post doc ، مک گیل- کانادا ، بیوسنتز آنزیمی آنتی اکسیدانهای خوراکی، Ph.D ، مک گیل - کانادا ، بیوتکنولوژی مواد غذائی، M.S ، تهران ، علوم و مهندسی صنایع غذائی، و کارشناسی ، دانشگاه تهران ، صنایع کشاورزی  می باشد.

کتاب های محمد صفری