بیتا مشایخی

بیتا مشایخی

دکتر بیتا مشایخی متولد سال 1353، دارای دکتری حسابداری از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه تهران و عضو پیوسته انجمن های حسابداری ایران، حسابرسی داخلی، حسابداری مدیریت و مهندسی مالی ایران است.
از ایشان 4 کتاب در حوزه آموزش حسابداری و دهها مقاله علمی – پژوهشی داخلی و خارجی به چاپ رسیده است. ایشان در چندین کمیته علمی در همایشهای مختلف داخلی و هیئت تحریریه مجلات علمی حسابداری و مالی عضویت داشته اند.
دکتر مشایخی 8 سال به عنوان کارشناس ارشد مالی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عضو سابق کمیته حسابرسی شرکت بورس  اوراق بهادار تهران و عضو فعلی کمیته حسابرسی سایپا فعالیت داشته اند.

کتاب های بیتا مشایخی

حسابرسی داخلی