سیدرضا سیدجوادین

سیدرضا سیدجوادین

سیدرضا سیدجوادین متولد سال 1335، استاد، مدیر گروه منابع انسانی، مدیر گروه مدیریت منابع انسانی و مدیریت اجرایی پردیس البرز دانشگاه تهران دانشکده مدیریت می باشد.

کتاب های سیدرضا سیدجوادین

رفتار مصرف کننده