منصور صانع

منصور صانع

منصور صانع عکاس ایرانی اهل شیراز است. او دانش آموخته رشته عکاسی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در سال ۱۳۶۸ می باشد. می‌توان از منصور صانع به عنوان عکاسی و پژوهشگر نام برد که همواره میان پژوهش و عکاسی در سیر و سلوک است. صانع بی تردید با آثار خویش حدیث نفس می گوید و در ذهن مخاطبینش مانا می شود.  شیراز به منصور صانع مدیون است چراکه تاریخ عکاسی اش، یادش، مجموعه هایش را جاودانه ساخته است. او با این آثار فرهنگ شهر شیراز را برای ما و آیندگان ثبت و ماندگار می کند. منصور صانع با همه آثار، آرزوها و مهر بیپایان خویش در تاریخ فرهنگی این دیار خواهد ماند.  منصور صانع بیشترین آثار مصور را در مورد شیراز منتشر کرده است  پس از کتاب های ارزشمند "تاریخ عکاسی شیراز"، "به یاد شیراز"، "شیراز کودکی ما"، "مجموعه زندیه"، "دیروز و امروز شاهچراغ(ع)" کتاب "شیراز روزگار جوانی"، ششمین اثر استاد صانع در مورد شیراز است. 

صانع امروز برای تاریخ فرهنگی شیراز از یک سو با هنر عکاسی و  از سوی دیگر تحقیق تاریخی دارای اهمیت است. بیشتر آثار صانع، زاده نگاه هنری و دوربین عکاسی او است؛ اما بیشتر کتاب های مروبط به شیرازش آمیزه ای از هنر و تحقیق است. او با تکاپویی غریب، انگاره های عینیت یافته در آثارش را کشف کرده، به تصویر می کشد، ثبت می کند و تا هماره تاریخ در حافظه جمعی به ودیعه می نهد. گویی نگاه هنرمندانه اش بر آن است تا در کنار تجسم عینی نشانه ها، متن معنا را در تار و پود لحظه ها جاری کند و بدین سان آثارش نه یک تصویر صرف که سرایش معنایی می شود که از ذهن کاوشگر و هنرمندش برخاسته است.  هم‌چنین فیلمی کوتاه از گفت و گوی منصور صانع با محمد سجادی آموزگار دبیرستان نمازی شیراز ساخته شده است.

کتاب های منصور صانع

شیراز کودکی ما


بیاد شیراز