محمد جعفری

محمد جعفری

محمد جعفری متولد سال 1338، استاد و رییس دانشکده منابع طبیعی، عضو هیات ممیزه مرکزی علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های محمد جعفری