گالینا جنی

گالینا جنی

گالینا جنی مشاور علمی موسسه تحقیقاتی NAIK برای ماهیگیری و آبزی پروری (HAKI) در مجارستان است. تخصص تحقیقاتی او در زمینه محرک های ایمنی و ایمونولوژی ماهی و چالش های مقاومت در برابر بیماری ماهی است.

کتاب های گالینا جنی