فاطمه نصرتی

فاطمه نصرتی

دکتر فاطمه نصرتی متولد سال 1357، استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی گروه آموزش کودکان استثنایی می باشد. وی دارای کارشناسی, 1382, علوم تربیتی, دانشگاه خوارزمی، کارشناسی ارشد, 1385, روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی, دانشگاه تهران، دکتری, 1390, روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی, دانشگاه تهران است.

کتاب های فاطمه نصرتی

روان شناسی هوش