ناصر مجنون حسینی

ناصر مجنون حسینی

ناصر مجنون حسینی متولد سال 1334، استاد دانشگاه تهران، داور داخلی رساله دکتری، مدیر قطب علمی حبوبات، و داوری مقاله می باشد. وی دارای Ph.D ، ردینگ ، دکتری اگرونومی ۱۳۷۳ ← ۱۳۷۷، M.S ، کشاورزی پنجاب ، اگرونومی ۱۳۶۱ ← ۱۳۶۳، B.S ، کشاورزی آندراپرادش ، مهندسی کشاورزی ۱۳۵۸ ← ۱۳۶۱، کارشناسی ، شاورزی آندراپرادش ، زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۵۸ ← ۱۳۶۱ است.

کتاب های ناصر مجنون حسینی

زراعت غلات