هملین جونز

هملین جونز

هملین جی جونز از سال 1997 استاد بوم شناسی گیاهی در دانشگاه داندی بوده است، جایی که تحقیقات فعلی او بر جنبه های ریز هواشناسی و تعاملات گیاهان با محیطشان (به ویژه واکنش ها و سازگاری آنها با تنش های محیطی) متمرکز است. بخش عمده ای از این کار شامل توسعه رویکردهای سنجش از دور برای مطالعه تبادل انرژی و جرم توسط سایبان گیاهان، و مطالعه از راه دور ساختار تاج پوشش است.
او یک متن عمده در مورد "گیاهان و اقلیم کوچک" به همراه چهار مقاله ویرایش شده مشترک و بیش از 110 مقاله در مجلات داوری منتشر کرده است.

کتاب های هملین جونز