بن لوگتنبرگ

بن لوگتنبرگ

پروفسور لوگتنبرگ متخصص شناخته شده ای در زمینه خود (باکتری های مفیدی که قارچ های بیماری زا گیاهی را می کشند یا رشد گیاه را تقویت می کنند)، برای سابقه انتشار و کار ویرایشی، با شبکه قابل توجهی مورد قدردانی قرار گرفته است. برای ایفای چندین نقش مهم در جامعه استفاده می شود، به عنوان مثال. رئیس انجمن بین المللی تعاملات مولکولی گیاه و میکروب.

کتاب های بن لوگتنبرگ