بهناز امین زاده

بهناز امین زاده

بهناز امین زاده متولد سال 1334، استاد پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، عضو شورای کتابخانه پردیس هنرهای زیبا، عضو کمیسیون تخصصی هنر هیات ممیزه، نماینده هیئت اجرایی جذب در کار گروه دانشکده شهرسازی، کمیسیون راهبردی اخلاق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، و نماینده هیات اجرایی جذب می باشد.

کتاب های بهناز امین زاده