مسعود طالب خان گروسی

مسعود طالب خان گروسی

 دکتر مسعود طالب‌خان گروسی متولد سال 1337، استاد و مدیر گروه آموزشی مامایی و بیماریهای تولید مثل، عضو کمیته اخلاق دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، مسئول آموزش آزاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های مسعود طالب خان گروسی