سهراب معینی

سهراب معینی

دکتر سهراب معینی متولد سال 1322، استاد بازنشسته پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / علوم‌ و مهندسی صنایع‌ غذائی دانشگاه تهران می باشد. وی دارای M.S ، READING ، علوم صنایع غذایی … ← ۱۳۵۴، کارشناسی ، مدرسه عالی علوم تغذیه و شیمی مواد غذائی ، علوم صنایع غذایی، … ← ۱۳۴۸، Ph.D ، READING ، علوم و صنایع غذایی و فراورده های شیلاتی ۱۳۵۵ ← ۱۳۵۹ است.

کتاب های سهراب معینی

روز ها و شب های عشق و جنگ


اصول نگهداری مواد غذایی


انجماد در صنعت شیلات