مرتضی زنده دل

مرتضی زنده دل

مرتضی زنده دل خیبری متولد سال 1357، استاد دانشکده دامپزشکی گروه علوم پایه، رئیس بخش فیزیولوژی، استاد مشاور انجمن علمی رفتارشناسی، عضو کارگروه تخصصی علوم پایه دامپزشکی در وزارت علوم، معاون علمی پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران، عضو کارگروه علوم دامی، دامپزشکی و شیلات صندوق حمایت از پژوهشگران است.

کتاب های مرتضی زنده دل