لیپی پورتر

لیپی پورتر

لیبی پورتر استاد برنامه ریزی شهری در مرکز تحقیقات شهری دانشگاه RMIT است. تحقیقات او در مورد این است که چگونه توسعه شهری باعث خلع ید و آوارگی می شود و ما باید در مورد آن چه کاری انجام دهیم.

کتاب های لیپی پورتر

کدام نوزایی شهری