سید محمود طاهری

سید محمود طاهری

دکتر سید محمود طاهری متولد سال 1343، استاد پردیس دانشکده های فنی / دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران می باشد. وی عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی انتشارات دانشگاه ۱۳۹۶←۱۳۹۹، عضویت در کمیته ارزیابی دانشکده ۱۳۹۶←۱۳۹۷، عضویت در شورای آموزشی دانشکده ۱۳۹۶←۱۳۹۸، عضو هیات مدیره انجمن سیستمهای هوشمند ایران (دوره چهارم) ۱۳۹۲←۱۳۹۴، عضو هیات مدیره انجمن سیستمهای فازی ایران ۱۳۹۰←۱۳۹۳، و عضو هیات مدیره انجمن سیستمهای هوشمند ایران (دوره سوم) ۱۳۹۰←۱۳۹۲ است.

کتاب های سید محمود طاهری

احتمال و آمار مهندسی