ایرج محمودزاده کنی

ایرج محمودزاده کنی

ایرج محمودزاده کنی، استاد پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده عمران ۱۳۹۵←۱۳۹۸؛ عضو هیأت تحریریه Civil Enginnering Infrastructures Journal ۱۳۹۵←۱۳۹۸؛ عضو کمیسیون تخصصی فنی هیأت ممیزه دانشگاه تهران ۱۳۹۴←۱۳۹۶؛ عضو کمیته دائمی بازنگری آیین نامه بتن ایران (آبا) ۱۳۹۳←۱۳۹۵؛ عضویت در شورای آموزشی دانشکده مهندسی عمران ۱۳۹۲←۱۳۹۶، و سرپرستی کارآموزی دانشکده مهندسی عمران ۱۳۹۰←۱۳۹۵ می باشد.

کتاب های ایرج محمودزاده کنی