عبدالرضا صفری

عبدالرضا صفری

عبدالرضا صفری متولد سال 1349، استاد پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عضو شورای مدیریت دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی است.

کتاب های عبدالرضا صفری

ژئودزی فیزیکی