محمدعلی شاه حسینی

محمدعلی شاه حسینی

محمدعلی شاه حسینی متولد سال 1351، دانشیار دانشکده مدیریت، دبیر هیأت نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه های عتف استان تهران، عضو کمیته آموزش های الکترونیکی دانشگاه تهران،
رئیس مرکز آزمون های زبان های خارجی دانشگاه تهران، دبیر اجرایی دانشگاه معین استان تهران است.

کتاب های محمدعلی شاه حسینی