سعید زنگنه شهرکی

سعید زنگنه شهرکی

سعید زنگنه شهرکی متولد سال 1362، دانشیار دانشکده جغرافیا، دارای حکم نماینده هیات اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه جغرافیای انسانی می باشد.

کتاب های سعید زنگنه شهرکی