علی ایزدی دربندی

علی ایزدی دربندی

علی ایزدی دربندی، دانشیار پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات دانشگاه  تهران می باشد. وی دارای Ph.D ، دانشگاه تهران ، اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
۱۳۸۲ ← ۱۳۸۶، M.S ، داتشگاه تهران ، بیوتکنولوژی کشاورزی ۱۳۷۷ ← ۱۳۷۹، کارشناسی ، فردوسی مشهد ، زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۷۳ ← ۱۳۷۷ است.

کتاب های علی ایزدی دربندی

بیوشیمی عمومی


اصول سیتوژنتیک