هادی سوالونی

هادی سوالونی

هادی سوالونی متولد سال 1331، استاد پردیس علوم / دانشکده فیزیک دانشگاه تهران، دارای M.S ، ادینبرو ، فیزیک، کارشناسی ، فردوسی ، فیزیک، Ph.D ، امپریال کالج ، الکترونیک، Ph.D ، ادینبرو ، فیزیک هسته ای است.

کتاب های هادی سوالونی