عباس نرگسیان

عباس نرگسیان

عباس نرگسیان متولد سال 1362، استادیار دانشکده مدیریت، عضو کمیته علمی نخستین کنفرانس مدیریت دولتی ایران، مدیر آموزش دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، مدیر گروه مدیریت دولتی پردیس البرز، عضو کمیته های ترفیعات، ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی دانشکده مدیریت، مدیر گروه مدیریت دولتی و امور شهری پردیس البرز، سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های عباس نرگسیان

مطالعات شهروندی