نانسی ا مونتیرو ریویر

نانسی ا مونتیرو ریویر

 نانسی ا مونتیرو ریویر (Nancy A. Monteiro-Riviere)، محقق ممتاز Regents و استاد ممتاز سم شناسی دانشگاه و مدیر مرکز نوآوری فناوری نانو در ایالت کانزاس (NICKS) است.

کتاب های نانسی ا مونتیرو ریویر

سم شناسی نانو ذرات