حسن مروتی

حسن مروتی

حسن مروتی متولد سال 1345، استاد دانشکده دامپزشکی، نماینده وزیر علوم در هیات امنا موسسه غیر انتفاعی یاسین، عضو هیات ممیزه دانشگاه قم ۱۳۹۸←۱۴۰۰، عضو هیات ممیزه دانشگاه لرستان ۱۳۹۸←۱۴۰۰، نماینده وزیر علوم در هیات امنا موسسه غیر انتفاعی یاسین ۱۳۹۷←۱۴۰۱، معاونت پزوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۵←۱۳۸۶، رئیس شورای استانی نظام دامپزشکی استان خوزستان ۱۳۸۰←۱۳۸۳ است.

کتاب های حسن مروتی