کریستوس کوئیمسایدز

کریستوس کوئیمسایدز

دکتر کریستوس کویمتسیدیس یکی از برجسته ترین مقامات در زمینه سوء مصرف مواد در بریتانیا است که در دو دهه گذشته حرفه خود را وقف مداخله مؤثر کرده است. او در طول سال ها تجربه زیادی در درمان وابستگی به الکل به دست آورده است.

کتاب های کریستوس کوئیمسایدز

درمان شناختی - رفتاری اعتیاد