کاظم میقانی

کاظم میقانی

دکتر کاظـم میقانی استادیار گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی و نویسنده ایرانی متولد سال 1337 می باشد.

کتاب های کاظم میقانی

زندگانی شارلمانی


دولت علوی


روابط بیزانس و ایران