حاتم حسین البصیص

حاتم حسین البصیص

دکتر حاتم حسین البوسیس دارای مدرک دکترای فلسفه در تعلیم و تربیت (تخصص برنامه های درسی و روش های تدریس زبان عربی) از دانشگاه قاهره (موسسه مطالعات و تحقیقات آموزشی) در سال 2007. وی بین چند سمت اداری در دانشکده های اول و دوم آموزشی دانشگاه البعث سوریه، بین ریاست دانشکده، معاون امور اداری و علمی و رئیس گروه برنامه های درسی و روش های تدریس بین چندین سمت جابه جا شد.

کتاب های حاتم حسین البصیص