یحیی همزه

یحیی همزه

یحیی همزه متولد سال 1353، استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران است. وی دارای Ph.D ، پلی تکنیک گرونوبل (INPG) ، مهندسی فرآیندهای کاغذسازی ۱۳۸۰ ← ۱۳۸۴، M.S ، دانشگاه تهران ، علوم و صنایع چوب و کاغذ ۱۳۷۶ ← ۱۳۷۸، کارشناسی ، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، چوب شناسی وصنایع چوب ۱۳۷۲ ← ۱۳۷۵ می باشد.

کتاب های یحیی همزه

اصول شیمی کاغذسازی