آ اس ماجومدار

آ اس ماجومدار

 آ اس ماجومدار (Arun S. Mujumdar)، از کانادا، استاد مهندسی در دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه مک گیل در کانادا است. او از سال 1984 سهم قابل توجهی در ارتقای پیشرفت تکنولوژیکی صنعت خشک کردن مواد غذایی چین داشته است.

کتاب های آ اس ماجومدار