والتر گرندزیک

والتر گرندزیک

والتر گروندزیک، همکار/عضو زندگی ASHRAE، LEED یک مهندس معماری و استاد معماری در دانشگاه بال استیت است. او نویسنده اصول راه اندازی ساختمان و نویسنده مشترک تجهیزات مکانیکی و الکتریکی برای ساختمان ها (ویرایش دوازدهم) و کتاب راهنمای استودیو سبز (ویرایش دوم) است.

کتاب های والتر گرندزیک