پل امن

پل امن

پل امن مهندس کامپیوتر و نویسنده آمریکایی می باشد.

کتاب های پل امن

مقدمه ای بر آزمون نرم افزار